Klauzula informacyjna Masdiag Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Masdiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa (dalej: „Masdiag” lub „Spółka”) przetwarza informacje dotyczące klientów Laboratorium Kontroli Jakości Konopi HempEkpert tworząc bazę danych. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych oraz danych wrażliwych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Masdiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul.Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000420325, NIP: 5222996468, REGON: 146121549.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: masdiag@masdiag.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Annę Kołodyńską-Goworek, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: DPO@masdiag.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji zlecenia analizy próbki oraz w celu wydania wyniku analitycznego.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Masdiag przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, zgodnie z założeniami Kodeksu Cywilnego.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do:
  a)  żądania od Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
  b)  żądania od Administratora sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
  c)  żądania od Administratora usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
  d)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
  e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
  f)  przenoszenia Pani / Pana danych osobowych,
  g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Z praw wskazanych w pkt. 7 powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: masdiag@masdiag.pl lub, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

Z wyrazami szacunku,
Masdiag Sp. z o. o.